จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ภายใต้ “MKT CAN”

 

 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรม โครงการ และการประกวดแผนการตลาด แผนธุรกิจในเวทีระดับต่าง ๆ และเวทีระดับประเทศ ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดจากนักการตลาด และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองที่ทันสมัย

 

 

3. หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการโครงการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น การบริการวิชาการกับชุมชน และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง