ติดต่อเรา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ห้อง 345 อาคาร 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร.02-244-5740

Facebook  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต