อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
  • นักการตลาดเชิงกิจกรรม
  • นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารทางการตลาด
  • นักวิจัยทางการตลาด
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระในงานการตลาด
  • พนักงานขาย