แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

แผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า     132    หน่วยกิต มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้

 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     33    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                           93    หน่วยกิต

2.1  วิชาแกน              36    หน่วยกิต

2.2  วิชาเฉพาะด้าน   33    หน่วยกิต

2.3  วิชาเลือก            21    หน่วยกิต

2.4  ประสบการณ์วิชาชีพ   3    หน่วยกิต

3.หมวดเลือกเสรี                           6     หน่วยกิต

 

รายวิชา

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            33      หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500201 ความเป็นสวนดุสิต

Suan Dusit Spirit

4(2-4-6)
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

Thai for Being Scholars

6(6-0-12)
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

English for Self-direction

4(4-0-8)
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

English for Reflective Thinking

4(4-0-8)
2500116 สังคมอารยชน

Civilized People Societies

4(2-4-6)
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

Smart Thai and Global Citizens

4(2-4-6)
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science and Mathematics in Daily Life

4(2-4-6)
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

Digital Literacy

3(2-2-5)
  1. หมวดวิชาเฉพาะ   93      หน่วยกิต

2.1  วิชาแกน  เรียน  36  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3(3-0-6)
3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

English for Business

3(3-0-6)
3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resources  Management

3(3-0-6)
3632103 การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(3-0-6)
3642101 หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6)
3661101 องค์การและการจัดการ

Organization and Management

3(3-0-6)
3663102 การจัดการการปฎิบัติการ

Operations Management

3(3-0-6)
3691101 หลักเศรษฐศาสตร์

Principles of Economics

3(3-0-6)
3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

Quantitative Analysis and Business Statistics

3(3-0-6)
3822104 หลักการบัญชี

Principles of Accounting

3(2-2-5)
3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ

Managerial Accounting

3(3-0-6)

 

 2.2  วิชาเฉพาะด้าน  เรียน 33 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3641105 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior Analysis

3(3-0-6)
3642104 การจัดการผลิตภัณฑ์

Product Management

3(3-0-6)
3642105 การจัดการราคา

Pricing Management

3(3-0-6)
3642106 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย

Distribution Channel Management

3(3-0-6)
3642404

 

การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน

Integrated Marketing Communications

3(3-0-6)
3643110 การจัดการการตลาดระดับโลก

Global Marketing Management

3(3-0-6)
3643111 การพยากรณ์และการวัดผลทางการตลาด

Marketing Forecast and Measurement

3(3-0-6)
3643507 การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

3(2-2-5)
3643901 การวิจัยการตลาด

Marketing Research

3(2-2-5)
3644603 การวางแผนการตลาด

Marketing Planning

3(2-2-5)
3644901 สัมมนาทางการตลาด

Marketing Seminar

3(2-2-5)

 

2.3  วิชาเลือก  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1552635 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด

English for Marketing

3(3-0-6)
1552641 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการลูกค้า

English for Customer Services

3(3-0-6)
3642107 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการตลาด

Technology and Information System in Marketing

3(2-2-5)
3643112 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

Marketing for Service Industry

3(3-0-6)
3643113 ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมและธุรกิจ

Social and Business Relationship Skills

3(2-2-5)
3643306 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน

Marketing for Community Enterprise

3(2-2-5)
3643508 เทคนิคการนำเสนอเพื่องานทางการตลาด

Presentation Techniques for Marketing

3(2-2-5)
3643601 ศิลปะการขายและการบริการ

Salesmanship and Service

3(2-2-5)
3643602 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationships Management

3(3-0-6)
3643603 การจัดการตราผลิตภัณฑ์

Brand  Management

3(3-0-6)
3644103 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Social and Environmental Marketing

3(3-0-6)
3644604 การตลาดเชิงกิจกรรม

Event  Marketing

3(2-2-5)
3644902 โครงงานพิเศษ

Special project

3(2-2-5)

 

2.4  ประสบการณ์วิชาชีพ  3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3644804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการตลาด

Field Experience in Marketing

3(360)
  1. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

 

แผนการศึกษา

 ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4 2 4 6
2500116 สังคมอารยชน 4 2 4 6
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
2562302 กฎหมายธุรกิจ 3 3 0 6
3642101 หลักการตลาด 3 3 0 6
3661101 องค์การและการจัดการ 3 3 0 6
3822104 หลักการบัญชี 3 2 2 5
รวม 20 15 10 35

 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6 6 0 12
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6
3663102 การจัดการการปฏิบัติการ 3 3 0 6
3691101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน
3641105 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3 3 0 6
รวม 18 18 0 36

 

ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4 4 0 8
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 0 6
3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน
3642104 การจัดการผลิตภัณฑ์ 3 3 0 6
3642106 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย 3 3 0 6
วิชาเลือก
xxxxxxx วิชาเลือก 3
รวม 19      

 

ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4 4 0 8
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3632103 การเงินธุรกิจ 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน
3642105 การจัดการราคา 3 3 0 6
3642404 การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน 3 3 0 6
วิชาเลือก
xxxxxxx วิชาเลือก 3      
xxxxxxx วิชาเลือก 3      
รวม 19      

 

ปีการศึกษาที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4 2 4 6
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3 2 2 5
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน
3643901 การวิจัยการตลาด 3 2 2 5
3643110 การจัดการการตลาดระดับโลก 3 3 0 6
วิชาเลือก
xxxxxxx วิชาเลือก 3      
รวม 19      

 

ปีการศึกษาที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6
วิชาเฉพาะด้าน
3643111 การพยากรณ์และการวัดผลทางการตลาด 3 3 0 6
3643520 การตลาดดิจิทัล 3 2 2 5
วิชาเลือก
xxxxxxx วิชาเลือก 3      
xxxxxxx วิชาเลือก 3      
หมวดวิชาเลือกเสรี
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3      
รวม 18      

 

 ปีการศึกษาที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะ
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4 2 4 6
วิชาเฉพาะด้าน
3644603 การวางแผนการตลาด 3 2 2 5
3644901 สัมมนาทางการตลาด 3 2 2 5
วิชาเลือก
xxxxxxx วิชาเลือก 3
หมวดวิชาเลือกเสรี
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3      
รวม 16      

 

ปีการศึกษาที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชา หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษา

ด้วยตนเอง

หมวดวิชาเฉพาะ
ประสบการณ์วิชาชีพ
3644804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการตลาด 3 360
รวม 3   360