ประกาศ : ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC)

ตารางเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC) เปิดเรียน 17 สิงหาคม 2563  รหัส  63 (ปี 4)  ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 63 สัปดาห์ที่ 1- 6 เรียนที่มหาวิทยาลัย ONSITE  สัปดาห์ที่ 7-15 เรียน ONLINE  สัปดาห์ที่ 16  …

Read More