ปฏิทินกิจกรรม
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
อา.จ.อ. พ.พฤ.ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
         
 
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ข่าวจากคมชัดลึก รวมพลังจิตอาสาบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยเผยแผ่พุทธวจน (หลักสูตรบริการลูกค้า)
 • ขอเชิญร่วมงานกีฬาคณะวิทยาการจัดการ M.Sci. Sport Day
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์สู่อาเซียน"
 • หลักสูตรการจัดการ รับโอนย้ายบุคลากรวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 • หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • เด็กเด็ดเด็ด (นสพ.ไทยรัฐ - นายสมศักดิ์ คำล้นค่า)
 • กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557
 • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคำสอน (แบบใหม่)
 • คำสั่งและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 1/2556
 • อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
 • เอกลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
 • เชิญร่วมงานสงกรานต์ สามัคคี ประเพณีไทย
 • การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ
 • กำหนดการส่งผลการเรียน 2-55
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
 • ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
 • งาน Time Education Boutique 2013
 • เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ขอความร่วมมือรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ในวันแห่งความรัก
 •