ปฏิทินกิจกรรม
เดือน สิงหาคม 2557
อา.จ.อ. พ.พฤ.ศ. ส.
          1 2
 • วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
 • กิจกรรม ที่ 1 โครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ" เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 232-233
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30
31            
         
 
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ข่าวจากคมชัดลึก รวมพลังจิตอาสาบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยเผยแผ่พุทธวจน (หลักสูตรบริการลูกค้า)
 • ขอเชิญร่วมงานกีฬาคณะวิทยาการจัดการ M.Sci. Sport Day
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์สู่อาเซียน"
 • หลักสูตรการจัดการ รับโอนย้ายบุคลากรวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
 • หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • เด็กเด็ดเด็ด (นสพ.ไทยรัฐ - นายสมศักดิ์ คำล้นค่า)
 • กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557
 • แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคำสอน (แบบใหม่)
 • คำสั่งและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 1/2556
 • อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
 • เอกลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ
 • เชิญร่วมงานสงกรานต์ สามัคคี ประเพณีไทย
 • การเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ
 • กำหนดการส่งผลการเรียน 2-55
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
 • ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
 • งาน Time Education Boutique 2013
 • เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ขอความร่วมมือรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ในวันแห่งความรัก
 •