กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ  อภิชาติไตรสรณ์

ปริญญาโท:
บธ.ม. การตลาด
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ปริญญาตรี:
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติวัลย์   วัฒนสิน

ปริญญาเอก:
D.B.A. Business Administration
Curtin University of Technology, Australia
ปริญญาโท:
M.B.A. Marketing
Oklahoma City University, the United States of America
ปริญญาตรี:
สต.บ. สถิติประยุกต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภัทรพร  ทิมแดง

ปริญญาเอก:
บธ.ด. การตลาด
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ปริญญาโท:
บธ.ม. การจัดการการตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี:
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราโมทย์   ยอดแก้ว

ปริญญาเอก:
พธ.ด. พระพุทธศาสนา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท:
บธ.ม. การตลาด
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ปริญญาตรี:
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์น.บ. นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์  ดร.นกุล  ฤกษ์จริจุมพล

ปริญญาเอก:
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาโท:
MS.MC. Marketing Communication
Roosevelt University, Illinois, the United States of America
ปริญญาตรี:
บธ.บ. การตลาด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล