รณรงค์​ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย​ ในการตื่นตัวฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)​ และแจกหน้ากากอนามัย​

อาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ นักศึกษา​ สาขาวิชาการตลาด​ ร่วมเดินรณรงค์​ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย​ ในการตื่นตัวฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)​ และแจกหน้ากากอนามัย​ เพื่อให้บุคลากร​ นักเรียน​ นักศึกษา​สวมใส่ก่อนออกนอกอาคาร​ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

Read More

อว.และสำนักงาน กพ.รับรองคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read More

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด มีความรู้ ทักษะบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดและศาสตร์อื่นๆ มีความสามารถ ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะมนุษย์สัมพันธ์ความคิดริเริ่มทำงานเป็นทีม จุดเด่น คณาจารย์ อาชีพที่สามารถประกอบได้ เกณฑ์การรับสมัคร จุดเด่นของหลักสูตร 1. หลักสูตรการตลาดมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ภายใต้ “MKT CAN” 2. หลักสูตรการตลาดให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรม โครงการ และการประกวดแผนการตลาด แผนธุรกิจในเวทีระดับต่าง ๆ และเวทีระดับประเทศ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดจากนักการตลาด และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองที่ทันสมัย โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง …

Read More

ประกาศ : ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC)

ตารางเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC) เปิดเรียน 17 สิงหาคม 2563  รหัส  63 (ปี 4)  ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 63 สัปดาห์ที่ 1- 6 เรียนที่มหาวิทยาลัย ONSITE  สัปดาห์ที่ 7-15 เรียน ONLINE  สัปดาห์ที่ 16  …

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “เปลี่ยน Passion ให้กลายเป็น Income “

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “เปลี่ยน Passion ให้กลายเป็น Income ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกคุณพิมพ์รำไพ  วรรณเจริญ  เจ้าของธุรกิจร้าน AMOR ที่ประสบความสำเร็จการประกอบธุรกิจ เค้กAMOR  ที่มียอดขายกว่า 139 ล้านบาท  ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง 852 อาคาร 8 …

Read More

กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

สาขาวิชาการตลาด​ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59​ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษา​รับทราบข้อตกลง​ ข้อปฏิบัติ​ในการฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​โดยอาจารย์​สาขาวิชาการตลาด​และการยื่นสำเร็จ​การศึกษาในระบบฯ​ โดยคุณวาสนา​ จันทร์จ่ายและคุณจีรวรรณ​ บุญ​พิทักษ์​ จากสำนักส่งเสริม​วิชาการและงานทะเบียน  ในวันที่13มกราคม​2563เวลา09.00-12.00น.ณ​ ห้อง​852​ อาคาร​ 8 8                          …

Read More

กิจกรรม “ปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด” ภาคการศึกษาที่ 2/2562​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59

สาขาวิชาการตลาด​ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59​ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษา​รับทราบข้อตกลง​ ข้อปฏิบัติ​ในการฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​โดยอาจารย์​สาขาวิชาการตลาด​และการยื่นสำเร็จ​การศึกษาในระบบฯ​ โดยคุณวาสนา​ จันทร์จ่ายและคุณจีรวรรณ​ บุญ​พิทักษ์​ จากสำนักส่งเสริม​วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่13มกราคม​2563เวลา09.00-12.00น.ณ​ ห้อง​852​ อาคาร​ 8

Read More

สาขาวิชาการตลาด​ ได้ลงพื้นที่ดำเนิน​โครงการบริการวิชาการ​ “การพัฒนารูปแบบการตลาดชุมชนประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ​4.0″ให้กับร้านค้าชุมชนตำบลบ้านส้มป่อย​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ

สาขาวิชาการตลาด​ ได้ลงพื้นที่ดำเนิน​โครงการบริการวิชาการ​ “การพัฒนารูปแบบการตลาดชุมชนประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์​4.0″ให้กับร้านค้าชุมชนตำบลบ้านส้มป่อย​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ​ ระหว่างวันที่​ 12-14ธันวาคม​2562​เพื่อพัฒนาเป็นตลาดชุมชนต้นแบบ​และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเน้นของหลักสูตรในรูปแบบที่หลากหลายตามความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกผังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคมแก่นักศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้

Read More

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน”

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ และด้านการตลาด 2 ท่าน คือ (1) คุณสิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล “เฮียนพ ร้านรสดีเด็ด” และ (2) คุณชวพจน์ ชูหิรัญ “เฮียนพ หมูปิ้ง 200ล้าน” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ …

Read More