ประกาศ : ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC)

ตารางเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC) เปิดเรียน 17 สิงหาคม 2563 

รหัส  63 (ปี 4) 

ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 63

สัปดาห์ที่ 1- 6 เรียนที่มหาวิทยาลัย ONSITE 

สัปดาห์ที่ 7-15 เรียน ONLINE 

สัปดาห์ที่ 16  สอบปลายภาค 

รหัส 62-60 ( ปี  2-4) 

ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 60

ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 61

ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 62

สัปดาห์ที่ 1- 9  เรียน ONLINE 

สัปดาห์ที่ 10- 15  เรียนที่มหาวิทยาลัย ONSITE 

สัปดาห์ที่ 16  สอบปลายภาค 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *