ประกาศ : ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC)

ตารางเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระบบ AEC) เปิดเรียน 17 สิงหาคม 2563  รหัส  63 (ปี 4)  ตารางเรียนเทอม 1.63 รหัส 63 สัปดาห์ที่ 1- 6 เรียนที่มหาวิทยาลัย ONSITE  สัปดาห์ที่ 7-15 เรียน ONLINE  สัปดาห์ที่ 16  …

Read More

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน”

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ และด้านการตลาด 2 ท่าน คือ (1) คุณสิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล “เฮียนพ ร้านรสดีเด็ด” และ (2) คุณชวพจน์ ชูหิรัญ “เฮียนพ หมูปิ้ง 200ล้าน” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ …

Read More

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด อบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์​ Big Data ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์​ (Digital Marketing)”

ในวันที่​ 19 สิงหาคม​ ​2562 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่​ 4 ​ ได้เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์​ Big Data ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์​ (Digital Marketing)”  จัดโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์​ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​พระนคร  ณ​ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์​ มหาวิทยาลัย​สวนดุสิต  

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การเพิ่มทักษะถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเพื่อผลิตสื่อ”

ในวันที่ 10กันยายน 2562  สาขาวิชาการตลาดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การเพิ่มทักษะถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเพื่อผลิตสื่อ” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้เพิ่มทักษะตรงตามข้ออบรมเชิงปฏิบัติการและสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้  โดยได้รับเกียรติจากคุณพศิน อินทา กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 เวลา08.00-11.00น. ณ ห้อง32504 และชั้นปีที่4 เวลา13.00-16.00น.ณห้อง32304

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator

ในวันที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาการตลาด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การใช้งานโปรแกรมAdobe Illustratorเพื่อผลิตสื่อ”วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มทักษะตรงตามหัวข้อที่จัดและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ในเวลา09.00-12.00น.ให้กับชั้นปีที่3 ณ ห้องSelf study สำนักวิทยบริการ และเวลา13.00-16.00น.ณ ห้อง11308 โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “รู้จับพับจีบ เรียนรู้ศิลปะการจับจีบผ้าปูโต๊ะ”

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “รู้จับพับจีบ เรียนรู้ศิลปะการจับจีบผ้าปูโต๊ะ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา ให้ความรู้และทักษะในการจีบผ้าปูโต๊ะ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการตลาด ณ อาคาร 32 ห้อง 32304 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การถ่ายภาพและการตัดต่อคลิป”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การถ่ายภาพและการตัดต่อคลิป” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4และ2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อ้ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะในการถ่ายภาพและตัดต่อคลิปเพื่อนำเสนองาน เพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาและการก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต จัด ณ ห้องself study อาคารสำนักวิทยบริการและห้อง11308 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More

สาขาวิชาการตลาด ร่วมโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยที่ 3 การสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และกิจกรรมย่อยที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/บริการ ตามแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงชุมชนไทยเวียง ได้ร่วมจัดงานสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่ง ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานโครงการ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก …

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้ารับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เข้ารับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562 -รางวัลเรียนดีมีคุณธรรม นายณัฐพล อังศุกุลธร -รางวัลกิจกรรมเด่น น.สวรทิพย์ ภูษิตพิเชฐ -รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นายชฎา บุญโท -รางวัลกิจกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ทีม US สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4 จากรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนรณรงค์ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน เนื่องในวันคุ้มครองโลก” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม -รางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ได่แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 …

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การจัดดอกไม้เพื่องานสัมมนา”

ในวันที่ 27 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การจัดดอกไม้เพื่องานสัมมนา” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนวัฒน์​ รัตนเดโช​ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ​ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้​เพื่ิอให้นำไปต่อยอด​และเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา​​ ณ ห้อง32304​ อาคาร32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More