สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การจัดดอกไม้เพื่องานสัมมนา”

ในวันที่ 27 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การจัดดอกไม้เพื่องานสัมมนา” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนวัฒน์​ รัตนเดโช​ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ​ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้​เพื่ิอให้นำไปต่อยอด​และเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา​​ ณ ห้อง32304​ อาคาร32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *