ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้ารับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เข้ารับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562

-รางวัลเรียนดีมีคุณธรรม นายณัฐพล อังศุกุลธร
-รางวัลกิจกรรมเด่น น.สวรทิพย์ ภูษิตพิเชฐ
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นายชฎา บุญโท
-รางวัลกิจกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ทีม US สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4 จากรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนรณรงค์ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน เนื่องในวันคุ้มครองโลก” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
-รางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ได่แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4
-ทุนการศึกษาเรียนดี จิตอาสา ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ น.ส.พรพิชชา รัตนปินทะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *