สาขาวิชาการตลาด ร่วมโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยที่ 3 การสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และกิจกรรมย่อยที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/บริการ ตามแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงชุมชนไทยเวียง ได้ร่วมจัดงานสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่ง ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานโครงการ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากการดำเนินโครงการ ทั้งหมด 8 โครงการ ซึ่งประธานในพิธีเดินชมและแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำความเชี่ยวชาญในทุกมิติโดยใช้ศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกคณะ/โรงเรียนบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนไทยเวียงอย่างยั่งยืน และเปิดเวทีเสวนา “ก้าวที่ผ่านและก้าวที่จะเดินต่อไป” โดยมี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวัน และตัวแทนชุมชนพื้นที่เป้าหมายตามแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานให้ชุมชนและจังหวัด สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้บริการวิชาการให้กับสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *