หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

header banner

รายละเอียด

มีความรู้ ทักษะบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดและศาสตร์อื่นๆ มีความสามารถ ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะมนุษย์สัมพันธ์ความคิดริเริ่มทำงานเป็นทีม

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรการตลาดมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ภายใต้ “MKT CAN”

picture
picture
picture

2. หลักสูตรการตลาดให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรม โครงการ และการประกวดแผนการตลาด แผนธุรกิจในเวทีระดับต่าง ๆ และเวทีระดับประเทศ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดจากนักการตลาด และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองที่ทันสมัย

picture

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการโครงการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นเช่น การบริการวิชาการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และความร่วมมือกับบริษัทเอกชนเช่น บริษัท พลาสโซ จำกัด ในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *