รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ในระบบ TCAS รอบที่ 3-4 เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กดลิงค์

http://entrance.dusit.ac.th/