ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ นายชฎา บุญโท นักศึกษา ศิษย์เก่าดีเด่นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   เข้ารับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ