อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การถ่ายภาพและการตัดต่อคลิป”

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การถ่ายภาพและการตัดต่อคลิป” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4และ2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อ้ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะในการถ่ายภาพและตัดต่อคลิปเพื่อนำเสนองาน เพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาและการก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต จัด ณ ห้องself study อาคารสำนักวิทยบริการและห้อง11308 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *