หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด มีความรู้ ทักษะบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดและศาสตร์อื่นๆ มีความสามารถ ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะมนุษย์สัมพันธ์ความคิดริเริ่มทำงานเป็นทีม จุดเด่น คณาจารย์ อาชีพที่สามารถประกอบได้ เกณฑ์การรับสมัคร จุดเด่นของหลักสูตร 1. หลักสูตรการตลาดมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ภายใต้ “MKT CAN” 2. หลักสูตรการตลาดให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรม โครงการ และการประกวดแผนการตลาด แผนธุรกิจในเวทีระดับต่าง ๆ และเวทีระดับประเทศ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดจากนักการตลาด และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองที่ทันสมัย โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง …

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “เปลี่ยน Passion ให้กลายเป็น Income “

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “เปลี่ยน Passion ให้กลายเป็น Income ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกคุณพิมพ์รำไพ  วรรณเจริญ  เจ้าของธุรกิจร้าน AMOR ที่ประสบความสำเร็จการประกอบธุรกิจ เค้กAMOR  ที่มียอดขายกว่า 139 ล้านบาท  ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง 852 อาคาร 8 …

Read More

กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

สาขาวิชาการตลาด​ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59​ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษา​รับทราบข้อตกลง​ ข้อปฏิบัติ​ในการฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​โดยอาจารย์​สาขาวิชาการตลาด​และการยื่นสำเร็จ​การศึกษาในระบบฯ​ โดยคุณวาสนา​ จันทร์จ่ายและคุณจีรวรรณ​ บุญ​พิทักษ์​ จากสำนักส่งเสริม​วิชาการและงานทะเบียน  ในวันที่13มกราคม​2563เวลา09.00-12.00น.ณ​ ห้อง​852​ อาคาร​ 8 8                          …

Read More

กิจกรรม “ปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด” ภาคการศึกษาที่ 2/2562​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59

สาขาวิชาการตลาด​ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนไปฝึกประสบการณ์​วิชาชีพในการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ​ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4​ รหัส59​ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษา​รับทราบข้อตกลง​ ข้อปฏิบัติ​ในการฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​โดยอาจารย์​สาขาวิชาการตลาด​และการยื่นสำเร็จ​การศึกษาในระบบฯ​ โดยคุณวาสนา​ จันทร์จ่ายและคุณจีรวรรณ​ บุญ​พิทักษ์​ จากสำนักส่งเสริม​วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่13มกราคม​2563เวลา09.00-12.00น.ณ​ ห้อง​852​ อาคาร​ 8

Read More

สาขาวิชาการตลาด​ ได้ลงพื้นที่ดำเนิน​โครงการบริการวิชาการ​ “การพัฒนารูปแบบการตลาดชุมชนประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ​4.0″ให้กับร้านค้าชุมชนตำบลบ้านส้มป่อย​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ

สาขาวิชาการตลาด​ ได้ลงพื้นที่ดำเนิน​โครงการบริการวิชาการ​ “การพัฒนารูปแบบการตลาดชุมชนประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์​4.0″ให้กับร้านค้าชุมชนตำบลบ้านส้มป่อย​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ​ ระหว่างวันที่​ 12-14ธันวาคม​2562​เพื่อพัฒนาเป็นตลาดชุมชนต้นแบบ​และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเน้นของหลักสูตรในรูปแบบที่หลากหลายตามความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกผังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคมแก่นักศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator

ในวันที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาการตลาด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การใช้งานโปรแกรมAdobe Illustratorเพื่อผลิตสื่อ”วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มทักษะตรงตามหัวข้อที่จัดและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ในเวลา09.00-12.00น.ให้กับชั้นปีที่3 ณ ห้องSelf study สำนักวิทยบริการ และเวลา13.00-16.00น.ณ ห้อง11308 โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “รู้จับพับจีบ เรียนรู้ศิลปะการจับจีบผ้าปูโต๊ะ”

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “รู้จับพับจีบ เรียนรู้ศิลปะการจับจีบผ้าปูโต๊ะ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา ให้ความรู้และทักษะในการจีบผ้าปูโต๊ะ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการตลาด ณ อาคาร 32 ห้อง 32304 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้ารับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เข้ารับมอบรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2562 -รางวัลเรียนดีมีคุณธรรม นายณัฐพล อังศุกุลธร -รางวัลกิจกรรมเด่น น.สวรทิพย์ ภูษิตพิเชฐ -รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นายชฎา บุญโท -รางวัลกิจกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ทีม US สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4 จากรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนรณรงค์ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน เนื่องในวันคุ้มครองโลก” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม -รางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ได่แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 …

Read More

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม ครอบครัวการตลาด

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “ครอบครัวการตลาด” (Marketing family) ภายใต้ชื่องาน งานบายศรี​สู่ขวัญ​ มน​ต์​ขลัง 62 คณะวิทยาการ​จัดการ  โดยคณาจารย์​ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปี และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมด้วยพร้อมเพรียงกัน ​ 🙏กิจกรรมช่วงเช้า  ​ณ วัดราชผาติการาม ฟังเทศน์ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้ร่วมถวายสังฆทาน รับฟังธรรมเทศนา อบรมจริยธรรม …

Read More