สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การเพิ่มทักษะถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเพื่อผลิตสื่อ”

ในวันที่ 10กันยายน 2562  สาขาวิชาการตลาดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”การเพิ่มทักษะถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเพื่อผลิตสื่อ” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้รับความรู้เพิ่มทักษะตรงตามข้ออบรมเชิงปฏิบัติการและสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้  โดยได้รับเกียรติจากคุณพศิน อินทา กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 เวลา08.00-11.00น. ณ ห้อง32504 และชั้นปีที่4 เวลา13.00-16.00น.ณห้อง32304

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *